Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2024

17-19 april

Svenska Hjärtförbundet (SHF)


Svenska Hjärtförbundet övergripande uppgift är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Gruppen arbetar genom att utöka samarbetet inom såväl praktisk sjukvård som utbildning och forskning. Gruppen ägnar sig särskilt åt att eliminera konflikter och att bredda kompetensen inom gränsområden mellan de olika specialiteterna.


HJÄRTFÖRBUNDETS SPECIFIKA UPPGIFTER
- årligen arrangera det Kardiovaskulära Vårmötet med deltagande av alla berörda specialiteter
- skapa utbildning, kompetenskrav samt certifiering för områden inom hjärtsjukvården
- verka för samarbete i forsknings- och sjukvårdsutveckling mellan specialiteterna
- verka för förbättrad kvalitet inom hjärtsjukvården


HISTORIK
1998 kallades representanter för fem specialistföreningar inom hjärtsjukvården av Uppsalaprofessorn i kardiologi, Lars Wallentin till en sammankomst på Krägga konferensgård utanför Uppsala. Under mötet diskuterades kraven på den framtida hjärtsjukvården och vad som kunde och borde göras för att behålla och om möjligt förbättra förutsättningarna för den i Sverige. En lösligt bildad diskussionsklubb bildades och gavs namnet ”SHOCK” en akronym för ”Svensk Hjärtsjukvårds Organ för Cooperation och Kommunikation”. Förutom att diskutera samarbete mellan specialiteterna så togs ett viktigt beslut för framtiden, att gemensamt anordna det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet.

Med tiden fick samarbetet allt fastare former, vilket inte minst nödvändiggjordes av att åtagandena ökade då det Kardiovaskulära Vårmötet snabbt växte. Den ideella föreningen ”Svenska Hjärtföreningen” konstituerades under Vårmötet 2001 i Göteborg. Ordförande i de fem ingående specialistföreningarna: Svenska Kardiologföreningen, Svensk förening för Klinisk Fysiologi, Svensk Thoraxkirurgisk förening, Svensk förening för Thoraxanestesi och Intensivvård samt Svensk förening för Thoraxradiologi utgjorde de ursprungliga medlemmarna. Efter ett större seminarium år 2004 beslutades att föreningens namn skulle ändras till Svenska Hjärtförbundet.


STYRELSEN OCH MÖTEN
Den första styrelsen utgjordes av kardiologen Lars Wallentin, ordförande, thoraxkirurgen Per Johnsson, vice ordförande och thoraxradiologen Tage Nilsson, sekreterare/skattmästare. Så småningom övertogs ordförandeklubban av Per Johnsson, med kardiologen Claes Held som vice ordförande och anestesiologen Anne Westerlind som sekreterare/skattmästare.
Nästa styrelseordförande var kardiologen Eva Swahn med thoraxkirurgerna Anders Jeppsson och därefter Ulf Lockowandt som vice ordförande. Ulf Lockowandt efterträdde Eva Swahn som ordförande 2011-2013.

Vid årsmötet 2009 blev kliniska fysiologen Marcus Carlsson invald i styrelsen som sekreterare/skattmästare och övertog vice ordförandeposten 2011-2013, därefter tillträdde han som ordförande fram till 2015. Kardiologen Peter Vasko har varit sekreterare/skattmästare sedan 2011 och efterföljdes av Sten Walter vid årsmötet 2017. Per Tornvall valdes in i styrelsen som vice ordförande vid årsmötet 2013, två år senare tillträdde han som ordförande och satt fram till årsmötet 2019. Mellan 2019 och 2023 var Henrik Engblom ordförande.

Nuvarande styrelse består av ordförande Lena Jidéus, Thoraxkirurg, vice ordförande kardiolog Christina Christersson och skattmästare thoraxanestesiolog Camilla Sandberg.  


VERKSAMHET
Syftet med Hjärtförbundet är framförallt att främja samverkan och samarbete inom hjärtsjukvården. Detta görs dels vid Hjärtförbundets heldagsmöte på våren och tvådagarsinternat under hösten då aktuella frågor som berör flera specialiteter diskuteras. Vid Hjärtförbundets möten är ordinarie ledamöter ordförande i respektive specialitetsförening samt ytterligare en ledamot från respektive förening. Dessutom adjungeras representanter för SWEDEHEART, arbetsgrupper inom Hjärtförbundet, Scandinavian Cardiovascular Journal, ordförande i organisationskommittén för Vårmötet samt Svensk Förening för Hypertoni, Stroke och Vaskulär Medicin.

Svenska Hjärtförbundet utlyser varje år post doc stipendium som kan sökas av medlemmar i de föreningar som arrangerar Kardiovaskulära Vårmötet. Antalet sökande har ökat stadigt och ansökningarna håller en mycket hög nivå. Svenska Hjärtförbundet deltar med representant i SWEDEHEARTs arbete och har ekonomiskt stött startandet av nya kvalitetsregister, t.ex. för TAVI. Svenska Hjärtförbundet delar årligen ut ett stipendium till Ulf Stenestrands minne tillsammans med SWEDEHEART och UCR.

Arbetsgrupper bildas vid behov i Hjärtförbundet och Per Tornvall har lett en grupp som tagit fram en simulatorbaserad utbildning inom koronarangiografi. Arbetsgruppen inom ekokardiografi arbetade flera år under ledning av Eva Nylander. Den nya arbetsgruppen inom ekokardiografi leddes av Reidar Winter fram till 2015 då Meriam Åström Aneq tog vid arbetet med certifiering inom ekokardiografi samt kursverksamhet i basal ekokardiografi.


VÅRMÖTET
Det årligen återkommande Svenska Kardiovaskulära Vårmötet har blivit den viktigaste och absolut största delen av Hjärtförbundets verksamhet. Mötet är det största medicinska vetenskapliga mötet i Sverige. På Vårmötet träffas 1500 personer under tre dagar för att utbyta kunskap och erfarenheter och ta del av nyheter inom hjärtsjukvården. Mötets styrka är det tvärprofessionella deltagandet och programmet där symposier typiskt berör olika delar av hjärtsjukvården, från forskning till det patientnära arbetet utifrån flera specialiteters och professioners aspekter. Dessutom deltar industrin med en stor utställning och flera symposier vilket gör Vårmötet även till en naturlig mötesplats för medarbetare inom sjukvården, forskningen och industrin.

Vårmötets storlek och krav på fem stora föreläsningssalar och en stor sammanhållen utställningsyta för poster, montrar och inte minst mingelytor för pauserna gör att vi nu vuxit ur flera av de lokaler där Vårmötet tidigare varit. En organisationskommitté utses årligen av specialitetsföreningarna samt de medarrangerade föreningarna,  Svensk Barnkardiologisk förening och Svensk förening för Diabetologi. Kontinuiteten säkras genom att Hjärtförbundet utser en ordförande i organisationskommittén som deltar som vice ordförande i två år och efter ordförandeåret kvarstår i kommittén som avgående ordförande. Dessutom deltar styrelsen i Hjärtförbundet i organisationskommittés arbete.

Det praktiska arbetet med att arrangera Vårmötet leder till ett naturligt kontinuerligt samarbete mellan olika professioner, specialiteter och verksamheter vilket i sin tur leder till en bättre samverkan inom hjärtsjukvården. Detta var ju också syftet när företrädarna för specialistföreningarna inom hjärtsjukvården samlades 1998 på Krägga konferensgård för att diskutera framtiden.  

www.svenskahjartforbundet.se