Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Måndag 27 september

Tisdag 28 september

Sal: Erling Persson
Kl: 10.25-17.00

Att förstå och bli förstådd – en förutsättning för rättvis vård
Johanna Granhagen Jungner
Att förstå och bli förstådd – en förutsättning för rättvis vård. Bristande rutiner och tidsbrist gör att sjukvårdspersonal inom högspecialiserad barnsjukvård alltför ofta använder barn och andra anhöriga i stället för professionella tolkar för att överbrygga språkbarriärer. Det försämrar kvaliteten på vården och underminerar strävan om en jämlik vård.
Utmaningar under transitionsprocessen bland ungdomar och unga vuxna med astma.
Maria Ödling
Att kombinera tonåren med en kronisk sjukdom som astma kan vara en utmaning. Tonåringarna ska ta över ansvaret för sin hälsa och samtidigt byta vårdgivare.

Webbaserad förberedelse av barn och ungdomar inför kontakt med hälso- och sjukvård
Gunilla Lööf
Trots såväl lagstiftade rättigheter som befintlig evidens om betydelsen av förberedelse för barn och ungdomars
mående före, under och efter medicinska procedurer tvingas många fortfarande möta hälso- och sjukvården rädda, stressade och oförberedda. För att kunna förändra detta måste möjligheter till information och förberedelse ges där barnen och ungdomarna är. Det är på webben de söker information, leker och lär!
Barn- och Familjecentrerad omvårdnad
Janet Mattsson och Siri Lilliesköld
Barns delaktighet kräver särskild kunskap och är  specialstsjuksköterskans ansvar inom den högteknologiska vården.

Lokal: Birger & Margareta Blombäcksalen
Tid: 10.25-17.00
Barnpalliativ vård vad är det ? - Nya vårdprogrammet
Christina Lindström barnsjuksköterska/ omvårdnadschef Barnregionvårdsavdelningen (BRA) ALB, Karolinska Universitetssjukhuset och ordförande för vårdprogrammet i palliativ vård för barn
Moderator Ulrika Kreicbergs

Uppbyggnad av ett palliativt nätverk på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Palliativt Nätverk på Astrid Lindgrens Barnsjukhus skapades 2016 med syfte att utveckla, sprida kunskap, samt säkerställa den palliativa vården hos svårt sjuka barn på
barnsjukhusets olika avdelningar. Idag har nätverket medverkat på utbildningsdagar, genererat till ökat samarbete mellan avdelningar samt utarbetat nya riktlinjer vid dödsfall hos barn.
Charlotte Weiner, Bitr. Universitetssjuksköterska palliativ vård och klinisk etik, Barnregionvårdsavdelningen ALB, Karolinska Universitetssjukhuset, Doktorand vid Barncancerforskningsenheten KBH, KI
Helena Bergius, Specialistsjuksköterska Barn, Omvårdnadschef SABH - Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset
Moderator Ulrika Kreicbergs,

Läkemedel för symtomlindring i palliativ vård
Karin Bäckdahl & Annika Bjurö
Det är en etisk skyldighet att lindra symtom och fysisk symtomlindring är en av hörnstenarna i palliativ vård samt en grund för att kunna ge en god palliativ vård. Vården ska kunna ges både på sjukhus och i hemmet
Avancerad sjukvård i hemmet och utveckling av eHälsa för barn – möjligheter för stärkt vardagsliv, hälsa och medverkan
Charlotte Castor & Stefan Nilsson
Sjukhusvistelser hos ett barn kan påverka hela familjen psykosocialt och praktiskt och många familjer föredrar vård i hemmet framför vård på sjukhus. Avhandling om avancerad sjukvård i hemmet för barn, utförd av en verksamhet organiserad för att ge ASIH till både vuxna och barn. Resultatet ger vägledning för framtida organisation och implementering av ASIH för barn. Vård i hemmet kräver bra system för att stärka egenvård och ge stöd till familjen där eHälsa i olika form kan vara ett värdefullt hjälpmedel. Ett exempel är applikationen PalliPecc som just nu utvecklas vid Göteborgs universitet
Frågelåda för interreligiösa möten i palliativ vård
Camilla Österberg- Vinberg
I den palliativa vårdfilosofin, är det andliga och existentiella stödet, lika viktigt som det fysiska och sociala. Det blir fokus på det praktiska som har med kultur och religion att göra, inför den sista vårdtiden, döendet och tiden efter.
Det svåra samtalet
Petter Svenberg & Malin Lövgren
Föreläsningen berör svåra samtal mellan vårdgivare och familj. Fokus på brytpunkssamtal och ämnen som ofta är outtalade och svåra att samtala om inom familjen.
Får man, kan man, bör man prata med barn om döden? Får man som vårdgivare visa känslor?
Ruth Winding
Palliativa Enheten i Nordvästra Skåne och Barnkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Vem bestämmer om och när man ska prata med barn om döden, och hur gör man?
Möte med döende barn och dess föräldrar väcker många känslor. Hur hanterar jag mina känslor? Hur stödjer vi varandra i teamet?

Sal: Erling Persson
Tid: 12.00-13.15
Kyowa Kirin symposium- Vad tror du om Rakit? Men D-vitaminnivån är ju normal! Utredning och behandling av barn med hypofosfatem raket
Johan Nilsson

Sal: Eva och Georg Klein
Tid:14.05-15.35
Titel: ABC om opstipation hos barn
Karin Åkerberg & Jeanette Lindahl
Obstipation är en av barnsjukvårdens riktiga utmaningar! Vilken utredning behövs? Vad är egenvård och primärvård? Vilka behandlingsalternativ kan barnsjukvården erbjuda?

Allt du behöver veta om IBD på jourtid
Akut omhändertagande av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom vid debut och skov


Onsdag 29 september

Lokal Eva & Georg Klein

13:15 Välkommen och inledning
13.20 Acta Paediatrica 100 år Hugo Lagercrantz och Göran Wennergren
ACTA Pediatricas priser till 2020 års bästa artikel, bästa referent, bästa avhandling.

14.05-14.50 Oral presentations

•14.05-14.15 Mats Eriksson. Lilla Barnsmärtguiden – ett evidensbaserat verktyg
mot vaccinationssmärta
•14.20-14.30 Ida Horst. SUBFI - SCREENING FÖR ATT UPPTÄCKA BARN SOM FAR ILLA. En studie på Akutmottagningen för barn, 2019
•14.35-14.45 Emilia Löfgren. Magtarmskola för barn och ungdomar med smärtdominerade
funktionella magtarmsjukdomar – En pilotstudie.

14.50   Fika och besök hos våra utställare

15.20-16.15 Oral presentations och priser

•15.20-15.30 André Rudolph. Hjärtpåverkan hos barn med "Multisystem Inflammatory Syndrome in Children" (MIS-C) i Sverige.
•15.35-15.45 Katja Adolphson. Tidig upptäckt av livshotande tillstånd hos nyfödda med hjälp av maskininlärningsbaserad analys av vitalparametrar.
•15.50-16.00 Sigurdur Arnasson. Kortisonbehandling till barn med akut ansiktsförlamning (FACE-studien) – presentation av ett protokoll för en randomiserad dubbel-blind placebo-kontrollerad multicenterstudie

•Jubileumspriset från Riksföreningen för Barnsjuksköterskor
•BLU’s pris till bästa kliniska handledare
•BLF diplom för bästa kvalitetsarbete
•BLF diplom för mest citerade arbete
•BLF diplom för bästa vetenskapliga abstract
•Rolf Zetterström priser för bästa pediatriska avhandling

16.15-17.00 Cooling the neonatal brain. Marianne Thoresen professor Oslo Univ och Bristol Univ

Torsdag 30 september 

Lokal  Erling Persson
Tid: 10.25-11.10

Det etiska dilemmat, på kort och lång sikt
Nina Nelson Follin
Elevhälsan – C19 på gott och ont
Nils Lundin 
Digitala vårdmöten
Martin Price, Barnrättsombud för Region Uppsala och
Godfried van Agthoven, Överläkare Barnmedicin, Barnskyddsteam VG/Skaraborgs sjukhus

Barnanpassad vård i covidtider - Barnkonventionens plats
Svante Norgren, temachef Barn ALB och Pernilla Leviner professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum, Stockholms universitet.