Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Måndag 22 maj

Svensk barnfetmaförening

Barnobesitas för blivande pediatriker. Grundkurs Barnobesitas för ST läkare eller motsvarande. Kursen kommer beröra de flesta aspekter kring Barnobesitas med huvudinriktning på Fysiologi, Epidemiologi, Utredning & Behandling.

Tisdag 23 maj

Global barn- och ungdomshälsa

För att uppnå bästa möjliga hälsa ska barn inte bara ha rätt till överlevnad utan också att växa, utvecklas och få möjlighet att nå sin fulla potential utifrån sina egna och sin kontexts förutsättningar. I denna föreläsningsserie, som även ges som kurs för ST-läkare, kommer vi utforska utmaningar på olika platser i världen för att uppnå detta mål. Ämnen som kommer beröras är bl.a. malaria, undernäring, barnfetma och migranthälsa.

WORKSHOP - Socialpediatrik, barn som far illa

• Hur frågar jag om barn om våld?
Vi diskuterar och övar på hur jag rent praktiskt samtalar med barn om våld

• Hur undersöker jag ett barn som är misstänkt utsatt för våld?
Vi övar på teknik och sammanhang hur du rent praktiskt undersöker ett barn som misstänkts utsatt för våld

• Orosanmälan och dokumentation.
Vi övar på att skriva en orosanmälan och hur jag dokumenterar i journalen på att sakligt och säkert sätt när det gäller barn och våld.

• Vad tycker barn om att prata med vuxna?
Vi träffar och diskuterar med en panel av barn i olika åldrar hur det är att prata med vuxna.

Barnläkare Stefan Rune, Karolinska sjukhuset

Svensk barnkardiologisk förening

Med hjärtat i rörelse. I den här föreläsningsserien kommer vi att fokusera på cirkulationen i vila och arbete hos friska och sjuka. Vi kommer att presentera de basala fysiologiska principerna för fysisk arbetsförmåga, vad som händer i kroppen när individen går från vila till arbete. Vi kommer att beskriva två metoder för att objektivt bedöma fysisk arbetsförmåga; det kliniska arbetsprovet och arbetsprov med syreupptagningsförmåga. Vi kommer att diskutera vid vilka tillstånd som det är av värde att göra sådana bedömningar. Vi kommer att diskutera kardiella tillstånd där fysisk aktivitet av medicinska skäl behöver begränsas. Vi kommer att beskriva hur barn med hjärtsjukdom kan vara begränsade i sin fysiska arbetsförmåga och hur de kan uppmuntras att övervinna sådana begränsningar. I de två senare presentationerna kommer de underliggande tillstånden hjärtmuskelsjukdom, arytmisjukdom, hjärtmuskelinflammation och olika medfödda hjärtfel att delvis beskrivas.

Barn- och ungdomsreumatologi

Uppdatering om omhändertagande av barn och ungdomar med akuta och kroniska reumatologiska sjukdomar.
Genomgång av autentiska kliniska fall med högt pedagogiskt värde.
Presentation av svenskt barnreumatologiregister och dess implementering i klinisk praxis.
Farmakologisk behandling av reumatologiska sjukdomar hos barn och ungdomar.

Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition

Vi kommer att belysa hur barnets nutrition påverkar barnets hälsa nu och framöver samt hur olika kroniska sjukdomar inom det gastroenterologiska och hepatologiska området påverkar barnets liv och hälsa med fokus på övergången till vuxenlivet.

Onsdag 24 maj

Svenska barnläkarföreningens intresseförening för barn och läkemedel

Vi bjuder in till kärnfulla föreläsningar med stor variation men med barn och läkemedel som röd tråd. Dagens föreläsningar kommer beröra allvarliga avvikelser och hur vi kan undvika att de inträffar, fruktade intoxikationer och ”one pill killers”, det senaste inom barn och läkemedelsstudier samt både tips kring hur vi kan ge barn läkemedel på sjukhus och i hemmet, men även risker med att dela, blanda och krossa.

Allergisk Rinit - nya möjligheter

Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna
genomföra basal utredning och initial behandling av barn med misstänkt allergisk rinit
identifiera individer i behov av specialistbedömning samt mer avancerad behandling
tolka resultaten av basal allergidiagnostik av luftburna allergen, samt översiktligt kunna beskriva relevant komponentdiagnostik
beskriva hur sublingual allergenimmunterap SLIT går till
identifiera patienter med indikation för SLIT
redogöra för kontraindikationer för SLIT
 

Astma 2.3 - en uppdatering

Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna
beskriva läkemedelverkets nya behandlingsriktlinjer för astma hos barn
initiera astmabehandling på rätt behandlingssteg vid astma hos barn
beskriva hur en spirometri går till och vad som krävs för godkänd undersökning
identifiera spirometrikurvor som visar obstruktivitet, reversibilitet, restriktivitet
identifiera de vanligaste felkällorna på en spriometrikurva
redogöra för innebörden av måtten FEV1, FVC och FEV1/FVC, samt kunna utläsa dessa från kurvan
beskriva kriterier för svår astma hos barn
identifiera patienter som bör remitteras för utredning av svår astma
översiktligt beskriva de behandlingsalternativ som finns vid svår astma hos barn

Torsdag 25 maj