Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

20:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2018

25-27 april

TACK FÖR ATT NI ÄR MED OCH GÖR MÖTET MÖJLIGT!

I er bokade monteryta ingår en monterpersonal. Denna person är inte automatiskt anmäld utan skall tillsammans med övriga kollegor anmälas. Anmälan kan göras via denna länk.


Montermaterial
I monterytan ingårbakvägg. För att se var vägg kommer att placeras se
 hallskissen här.
Vi samarbetar vi med Malmö Mässervice som kan vara dig behjälplig med planering av monteryta, montermaterial och byggnation m.m. 

Sista datum för beställning innan förhöjd avgift är 4 april

Kontaktperson för Mäss-Service: Lena Rosén Persson.
lena@mass-service.se - direkt; 040-642 99 00 - växel; 040-30 67 20

Beställning av monterinredning

Inflyttningstider
Tisdag 24 april kl. 08.00-17.00 och onsdag 25 april kl. 08.00-10.00. 

Demonteringstid
Fredag 27 april kl. 11.00-17.00

Utställningens öppettider
Utställningen är öppen under de tre mötesdagarnas öppettider. För mer exakta tider hänvisar vi till det 
vetenskapliga programmet

Höjdbyggnation - reklamexponering
Standardhöjden för montrar är 2,5 meter. Har ni tänkt bygga en monter som överskrider standardhöjden måste ansökan skickas in för godkännande till MKON innan den 28 februari.

Transport - godshantering
Måndag 23 april och tisdag 24 april kan vi ta emot gods på Waterfront mellan kl 08.00-17.00.
Fredag 27 april kan gods/material avhämtas mellan 11.00- 17.00.

Utställare/monterbyggare som inte har möjlighet att avhämta på fredagen måste kontakta Mäss-Service för att beställa transport och lagerhållning till måndagen. Gods som är kvarlämnat utan åtgärd efter 17.00 kommer att transporteras till Malmö Mäss-Service lager på utställarens bekostnad.

Utrymningsvägar får inte användas för in- och utflyttning utan lastkajen används för dessa ändamål. Varsamhet gentemot Waterfronts golv, väggar, dörrar, glaspartier, hissar o.dyl. samt teknisk utrustning ska iakttas. Beställaren är ansvarig för skador som uppstår i samband med deras beställning. 

Adressering av utställargods - du tar själv emot materialet på plats om inget annat överenskommit med Malmö Mässervice
Stockholm Waterfront Congress Centre
Lastkajen

FÖRETAGSNAMN
Nils Ericson plan 4
101 32 Stockholm

Infart till Waterfronts lastgård sker från lastkajen på Nils Ericson plan 4. Pga. utrymmet på lastgården måste vi begränsa er tid på lastgården till cirka ca. 15 minuter.

Truck och godshantering: Det finns truck på plats. Lossningar/Lastningar, hjälp med in- och utkörning av gods samt förvaring av tomemballage debiteras enl gällande prislista
Malmö Mäss-Service tar inget ansvar för gods som skickas till/från hallen.

Vänligen maila till Lena Rosén Persson för prisuppgift.lena@mass-service.se

Anmälan
All personal som deltager från ert företag ska anmälas. En monterpersonal ingår i kostnaden för er monteryta. 

Städ
Städning sker efter inflytt. Monterstädning under veckan kan beställas av monterservice.

Emballage och skräp
Vänligen placera emballage och skräp i de burar som ställts ut i utställningsområdet. Har ni mycket avfall ska ni bokar extra sophantering. Skulle detta inte följas kommer vi debitera hantering av emballage och skräp.

Bevakning - vakt
Bevakning sker med patrullerande vakt i huset. Utställare ansvarar för sitt eget gods före, under och efter mötet.

Brandsäkerhet
Det är förbjudet att blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler. Monterväggar och tak skall utföras i svårantändligt, brand-klassat samt av statens planverk godkänt material. Typgodkännande bör finnas tillgängligt i monter/lokal. Trä, tex. spånskiva, plywood samt träfiberskiva (dock ej porös) godtas. Typ som används för dekoration och tak måste vara inpregnerat mot brand. Detta gäller även dekorationer och skyltar mm. i frigolit. Övriga skyltar och dylikt bör göras i brandklassad kartong. Ej tillåtna material är t.ex. wellpap, frigolit. Även material/ämnen som inte är nämda här men är av brandreaktiv art är ej tillåtna. Stearin-, värmeljus och brinnande lyktor är inte tillåtna eftersom det kan orsaka rök, ånga eller högvärme. Det är ej heller tillåtet att använda heliumballonger, såvida inte av Waterfront godkänd brandvakt är tillsatt. Skydds- och brandinspektion kan ske innan utställningens eller mötets öppnande alternativt under dess gång varvid uställare kan bli anmodad att avlägsna ej tillåten byggnation eller föremål av ej tillåtna

Stockholm Waterfront Congress Centre
Det är förbjudet för utställare att: fästa spikar, skruvar, krokar, stift, nubb eller liknande i golv, väggar, trappor eller avsatser, placera föremål utanför sitt monterområde, låta dekorationer och dylikt överstiga den maximihöjd på 2,5 m., 

Vid inflytt får all personal namnbrickor från Waterfront som måste bäras synligt.

Utrymningsvägar
Vi hänvisar till Waterfronts ritningar där utrymningsvägar är markerade. Dessa får under inga omständigheter blockeras, det skall vara minst 2 meter fri yta runt utrymningsdörrarna.

Alkohol
Det är inte tillåtet att bjuda på/sälja eller på annat sätt servera medhavd alkohol i montern om detta inte avtalats i förväg. Alkohol som påträffas utan tillstånd kommer att beslagtas eftersom alkohollagstiftningen inte tillåter egen medhavd alkohol i Waterfronts lokaler.

Ansvar
Om speciellt värdefull eller ömtålig utrustning används i samband med utställning rekommenderar vi att uställaren beställer bevakning av utrustningen alternativt bokar vakthållning. Mötet, Waterfront och Malmö Mässervice påtar sig inget ansvar för utställningens varor, produkter, verktyg, m.m. vare sig före, under eller efter arrangemanget. Utställaren har ansvar för all utrustning i montern både egen och hyrd under hela mässperioden. Detta gäller även vid inhyrd vakthållning.

Logobild
Ni får gärna använda er av vårmötets logga i samband med er marknadsföring. Se vår hemsida, under Utställning

App - utökad företagsinformation
Vi har ingen programbok i tryckt format. All information om det vetenskapliga programmet, hallskiss, utställarlista, abstract m.m. finns i vår app. I utställarlistan ges möjlighet för er att lägga in er företagslogga och vid klick på företagsnamnet kommer deltagaren vidare till en sida med förtagsinformation, ca 400 tecken som ni själva fritt får formulera. Här kan ni även lägga in kontaktperson, email och länk till företagswebb. 

Kostnad är 4000 kr ex moms.

För bokning: sänd ett mail till charlotta@mkon.se, bifoga logga, fri text på ca 200 ord, email samt webbadress som ni vill länka till. Sista dag för inlämning av material är den 20 mars.

Kongresstidningen
Tre dagsfärska tidningar trycks upp under Vårmötets dagar, delas ut på morgonen och finns tillgänglig runt om i lokalerna. Deltagarna kan läsa om dagens föreläsningar, intervjuer, sammandrag av gårdagens sessioner m.m. 

Möjlighet till annonsering ges via Svensk Medicin AB, kontakt; Niclas Lindqvist, niclas@svenskmedicin.se.


Har ni frågor är ni varmt välkomna att ta kontakt med mig.

Charlotta Ekheim
Projektledare
MKON
0734-138101
charlotta@mkon.se