Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Abstracts under Barnveckan 2023

Under Barnveckan kommer vi ha era posters digitala.
Vi kommer ha alla posters på 6 skärmar.
På varje skärm kommer finnas ca 10 posters där man kan klicka, söka och läsa.
Posterskärmarna kommer att vara i Leif's Lounge.
Posterpresentationerna kommer hållas på tisdagen 23 maj kl. 09.50-10.25.
Här nedan ser ni vilka tider de olika abstracten presenteras.

De muntliga abstract presentationerna kommer att presenteras på tisdagen den 23 maj kl. 13.15-14.50 i lokalen Watson.

Här nedan kan ni se alla posters och muntliga presentationer.


Muntliga abstracts
Nya pubertetsjusterade referenser för längd, vikt och BMI – verktyg för pediatrisk precisionsmedicin
ACUTE KIDNEY INJURY AFTER ALLOGENEIC HAEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION IN CHILDREN – A SINGLE CENTRE OBSERVATIONAL STUDY
Svenska 13-åringar bibehöll sin fysiska aktivitets-nivå men ökade sin skärmtid under Covid-19 pandemin
Barns rättigheter när de är med om undersökningar och behandlingar, en internationell utarbetad standard utgående från Barnkonventionen
Njurfunktion hos ungdomar födda extremt prematurt

Posterskärm 1 
Moderator: Johanna Rosdahl 

Mödrars erfarenheter av en ny intervention med fokus på interaktion mellan föräldrar och barn (kl. 09.55)
Unga barns röster i ett olåst Sverige under covid-19-pandemin (kl. 09.58)
Att vara eller inte vara vaccinerad mot Covid-19 – Ungdomars perspektiv (kl.10.01)
Ungdomars önskan om stöd för sin sömn (kl. 10.04)
Föräldrars erfarenheter av att ge förstoppningsbehandling till sitt barn i hemmet (kl. 10.07)
Föräldrars upplevelser av att leva med ett förstoppat barn och hur det påverkar vardagslivet (kl.10.10)
School nurses’ experience of communicating growth data and weight development to parents of children 8 and 10 years of age (kl. 10.13)

Posterskärm 2 
Moderator: Thomas Abrahamsson

Barnsjuksköterskors erfarenheter och hanteringar vid Neonatal Hjärt- och Lungräddning i samband med barnets födelse - En Critical Incident Technique studie (kl. 09.55)
Prenatal maternal distress focusing on anxiety in participants in the Swedish Scania Birth Cohort pilot study: Measures and associations in the third trimester (kl. 09.58)
Lika bra neurologisk utveckling och tillväxt upp till 6 års ålder hos måttligt prematura barn som fick enbart bröstmjölk jämfört med barn som fick berikning och/eller ersättning på neonatalavdelningen (kl.10.01)
Betydelsen av persisterande ductus arteriosus behandling för neurologisk utveckling vid 5 års ålder hos barn födda extremt för tidigt (kl. 10.04)
Nyblivna pappors upplevelser, agerande och önskemål om stöd då amningen inte fungerar (kl. 10.07)
CPAM ( Congentital pulmonary airway malformation) hos barn och ungdomar i södra Sverige (kl.10.10)
Att mäta emotionell tillgänglighet i extremt prematurfödda barn-föräldradyader: erfarenheter från SPIBI studien (kl. 10.13)
Sotalol som recidivprofylax vid supraventrikulär takykardi hos barn under 1 år - säkerhet och effektivitet (kl. 10.16)

Posterskärm 3 
Moderator: Josefine Roswall

Studier av tillväxt och mognad  – hur gestationsålder och födelsestorlek relaterar till pubertet respektive slutlängd (kl. 09.55)
Menarche och dess relation till pubertetstillväxt (kl. 09.58)
Kontinuerlig tillväxtreferens från 24:e graviditetsveckan till 24 månaders ålder för längd, vikt och huvudomfång, baserat på Medicinska Födelseregistret 1990-99 och GrowUp1990 Göteborgskohorten (kl.10.01)
Samband mellan längdtillväxt under puberteten och bröstutveckling – en longitudinell studie på friska flickor genom att använda QEPS tillväxtmodell (kl. 10.04)
Moderns rökning under graviditeten påverkar intrauterin och postnatal tillväxt – GrowUp1990 Göteborgskohorten (kl. 10.07)
Obesitas och övervikt ökade bland svenska förskolebarn under Covid-19-pandemin (kl.10.10)
Prematurfödd flicka med ovanlig skelettdysplasi  (kl. 10.13)

Posterskärm 4
Moderator: Nilufar Hathalia

Regionala Barnuppdraget – från utmaningar till lösningar i hälso- och sjukvårdens komplexa system! (kl. 09.55)
Digitala vårdtjänster till barn – ett utvecklingsarbete inom Västra Götalands-regionens (VGR) regionala barnuppdrag (kl. 09.58)
Palliativa ombud på Astrid Lindgrens barnsjukhus – ett sätt att underlätta barnpalliativ vård (kl. 10.01)
Barnetikrådet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus – ett förbättringsarbete för barnkompetens i etiska dilemman (kl. 10.04)
Patientsäkerhet inom barnsjukvården, en genomgång och innehållsanalys av negativa händelser och avvikelser inom barnsjukvården i Region Västmanland 2015-2019 (kl. 10.07)
Kan barn vara med och bestämma miljön på sjukhus? (kl. 10.10)
Sambandskarta - game changer som säkrar barn- och hälsoperspektivet inom kvalitetsutveckling! (kl. 10.13)

Posterskärm 5
Moderator: Hanna Tilander

SJUKDOMSBÖRDAN AV RESPIRATORISKT SYNCYTIALVIRUS (RSV) HOS BARN I SVERIGE (BRICS) (kl. 09.55)
Flickor och pojkar med nydiagnostiserad okomplicerad ADHD och sömnproblem uppvisar inga skillnader i ADHD-symptom, självskattad hälsa och funktion i dagligt liv (kl. 09.58)
KomIgång online – ett stödprogram i 1177 för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter (kl. 10.01)
Orsakar obesitas hos föräldrarna ADHD hos barnet? (kl. 10.04)
Smärta och hälsa hos 10-åriga barn från en födelsekohort (kl. 10.07)
Pandemivåren 2020 – halverat antal barnmedicinpatienter och färre infektioner i NU-sjukvården (kl. 10.10)
Taktil massage - en komplementär behandling till ungdomar med ADHD (kl. 10.13)
Hälsoekonomisk beräkning av barnobesitas (kl. 10.16)

Posterskärm 6

Moderator: Mia Wede

Förstärkt utbildningsinsats ger bättre handläggning vid viral krupp (kl. 09.55)
Triagesystemet WEST-P är utformat för svenska akutmottagningar och ger färre övertriagerade barn jämfört med RETTS-P (kl. 09.58)
Ett nytt sätt att utbilda neonatal-sjuksköterskor i neonatologi (kl. 10.01)
Sjukast först - eller? Sjuksköterskors upplevelse av det nya triageverktyget WEST-P (kl. 10.04)
Svamp eller normal hudutveckling? Förbättringsarbete på neonatalen (kl. 10.07)
Stickrädsla och obehag hos barn och ungdomar med diabetes, föräldrars berättelser (kl. 10.10)
Parent-infant interaction observation scale (PIIOS) (kl. 10.13)
Att bemöta barn i lustgasbehandling (kl. 10.16)