Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Priser


Pris för årets bästa avhandling i reumatologi

Du som under år 2020 och fram till 1 maj 2021 har lagt fram en avhandling i reumatologi och i samband med detta avlagt en Medicine Doktorsgrad kan söka ett nyinstiftat pris för årets bästa avhandling. Priset är personligt, omfattar 10.000 kr och utbetalas till sökanden.

Formella förutsättningar
•För att få söka priset måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året priset utlyses och året dessförinnan.

Ansökan kan skrivas på antigen svenska eller engelska och ska innehålla
•Sammanfattning av din avhandling. Max 2 sidor.
•Hela din avhandling i elektronisk form som pdf-fil.
•CV (max 2 sidor), medlemskap i SRF skall framgå
•Publikationslista
•Intyg på Medicine Doktorsgrad

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse

Sista ansökningsdag: 1 maj 2021
Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se Stipendier


SveReFo och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och forskning.

I samarbete med Pfizer utannonserar SveReFo ett stipendium för reumatologisk utveckling och forskning
Stipendiet ska tilldelas en person eller ett projekt som bidragit till förbättrat omhändertagande av reumapatienter, implementering av evidensbaserad forskning, nytänkande och innovation inom reumavården, förbättrat samarbete mellan professionerna eller tydlig patientmedverkan i utvecklingsarbetet/forskning.
Stipendiesumman är 50 000 kr.

Sista ansökningsdag är den 18 april 2021 
Mer information och ansökan finns på www.sverefo.nu Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet. Tidigare nomineringar är inget hinder.
Vid bedömningen läggs stor vikt vid motiveringen. Stipendiaten får vara senior, men ska vara fortsatt forskningsaktiv. Forskningsmeriterna ska vara goda oavsett om stipendiaten är tidigt eller i ett senare skede av sin forskning
Forskning i nära samverkan med reumatiker/patienter (en så kallad forskningspartner) prioriteras. Stipendiet är i år 150 000 kr och kan delas mellan flera personer som samarbetat kring den stipendiebelönade insatsen. Utdelningen sker under Reumadagarna. Stipendiet ska användas till forskning eller därmed förknippad verksamhet såsom utbildning eller studieresa.

Nominering med motivering ska fyllas i ett speciellt formulär som du kan efterfråga Reumatikerförbundet om ,  maila till: forskning@reumatiker.se 

Nomineringen ska vara inne senast den 30:e april till forskning@reumatiker.se 
Skriv in ”Nanna Svartz nominering” i ämnesraden.
Mer information finner du på reumatiker.se/ Mer/ forskning/ för forskare /stipendium/Till Nanna Svartz Minne

Alternativt om ni vill lägga in på er hemsida en direktlänk som är:
https://reumatiker.se/forskning/for-forskare/stipendium/till-nanna-svartz-minne/ FRS stipendium om 50. 000 kr i samarbete med Novartis för utvecklande av vården av reumatiskt sjuka patienter.

Stipendiet är av yrkesförkovrande natur och kan sökas av medlemmar i FRS som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra projekt eller forskning som syftar till att förbättra och/eller utvärdera omvården för patienter med reumatiska sjukdomar.
Syftet med stipendiet är att stödja och uppmärksamma sjuksköterskor som på ett strukturerat och vetenskapligt sätt arbetar för utvecklandet av reumatologisk omvårdnad.

Stipendiaten förväntas presentera sitt projekt/forskning vid lämpligt möte/konferens där FRS är arrangör eller medarrangör för att sprida kunskap om reumatologisk omvårdnad.

Ansökan innehållande nedanstående uppgifter skickas till Eva Waldheim, stipendieansvarig i FRS-styrelse, eva.waldheim@ki.se

•Namn, adress, e-post, telefon, arbetsplats
•Kort projektbeskrivning (max 1 A4) där syftet att beskriva eller utveckla vården för patienter med reumatiska sjukdomar med det aktuella projektet tydliggörs, samt metod och klinisk betydelse av projektet framgår
•Budget och tidplan för projektet. Obs att medlen inte får användas för att bekosta resor, måltider, logi eller deltagaravgifter
•Intyg från verksamhetschef/motsvarande att projektet får genomföras

Stipendiet delas ut under Reumadagarna i Stockholm 15–17 september 2021.

Välkommen med Din ansökan senast den 1: a maj 2021.

Med bästa hälsningar,
FRS-styrelseForskningsanslag


SRF utlyser ett forskningsanslag i samarbete med Amgen

Sökande ska driva ett projekt som främjar klinisk reumatologi i Sverige och som innefattar artritforskning, gärna avseende psoriasisartrit.

Anslaget omfattar 50 000 kr varav 75% är forskningsanslag och utbetalas till den sökandes forskningsinstitution/klinik och 25% är personligt pris.

•För att få söka stipendier från SRF måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året stipendiet utlyses och året dessförinnan.
•Disputerad forskare, ännu ej docent
•Stipendiet/anslaget ges i sin helhet till en sökande.

Ansökan kan skrivas på antigen svenska eller engelska och ska innehålla
•Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
•CV (max 2 sidor), medlemskap i SRF skall framgå
•Publikationslista

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse

Sista ansökningsdag: 18 april 2021
Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se SRF utlyser ett forskningsanslag i samarbete med Bristol Myers Squibb

Anslaget stödjer forskning av reumatiska sjukdomar, gärna tidig reumatoid artrit. Med detta menas klinisk sjukdomsorienterad forskning avseende reumatisk sjukdom och därtill relaterade följdsjukdomar

Anslaget omfattar 100 000 kr och utbetalas till den sökandes forskningsinstitution/klinik.

Formella förutsättningar
•För att få söka stipendier från SRF måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året stipendiet utlyses och året dessförinnan.
•Vid ansökningstidens utgång doktorandregistrerad, men ännu ej disputerad
•Stipendiet/anslaget ges i sin helhet till en sökande.

Ansökan kan skrivas på antingen svenska eller engelska och ska innehålla
•Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
•CV (max 2 sidor), medlemskap i SRF skall framgå
•Publikationslista

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse

Sista ansökningsdag: 18 april 2021
Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se SRF utlyser ett forskningsanslag i samarbete med UCB Pharma

Anslaget stödjer forskning av artritsjukdomar, gärna med fokus på spondylartriter. Med detta menas klinisk sjukdomsorienterad forskning avseende reumatisk sjukdom och därtill relaterade följdsjukdomar

Anslaget omfattar 100 000 kr och kan ej användas för resa eller deltagande i kongress eller för ordinarie klinisk verksamhet. 75% är forskningsanslag och utbetalas till den sökandes forskningsinstitution/klinik och 25% är ett personligt, yrkesförkovrande stipendium. Godkännande från stipendiatens arbetgivare kommer att inhämtas.

Formella förutsättningar
•För att få söka stipendier/anslag från SRF måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året stipendiet/anslaget utlyses och året dessförinnan.
•Ordinarie medlem i SRF.
•Disputerad, ännu ej docent.
•Stipendiet/anslaget ges i sin helhet till en sökande.

Ansökan kan skrivas på antigen svenska eller engelska och ska innehålla
•Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
•CV (max 2 sidor), medlemskap i SRF skall framgå
•Publikationslista

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse

Sista ansökningsdag: 18 april 2021
Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se