Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Hjärtsviktsgruppen

Varför startades gruppen?

I början av 1990-talet startades sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar och avdelningar runt om i Sverige. Det hade under en längre tid funnits önskemål om att starta någon form av nätverk för att utbyta erfarenheter. Det fanns även ett behov av utbildning och utveckling av vården för patienter med hjärtsvikt.

När startades gruppen?

Gruppen startades våren 1997 på uppmaning från VIC styrelse och enligt önskemål från sjuksköterskor som arbetade med hjärtsviktspatienter. Gruppen utsågs under hösten och hade sitt första möte i Linköping i oktober 1997.


Arbetsgruppens målsättning

Målsättningen är att nationellt skapa möjligheter för sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, dietister och andra yrkesprofessioner, som arbetar tillsammans med människor med hjärtsvikt, att utöka sin kompetens genom nationellt utbyte av erfarenheter, ta del av nya forskningsresultat, innovationer, utvecklingsarbeten och samarbeten inom området.


Syftet med arbetet är ytterst att främja hälsa och att utveckla vården/rehabiliteringen för människor med diagnosen hjärtsvikt i ett helhetsperspektiv.


Arbetsgruppens tyngdpunkter

I avsikt att uppnå målen arbetar vi i hjärtsviktsgruppen med:

- Att arrangera utbildningsdagar (minst vartannat år)

- Att sprida kunskap via VIC:s hemsida

- Att visa på möjligheter för medlemmar i VIC att söka stipendium och resebidrag


Nationella utbildningsdagar 2018

Arbetsgruppen planerar att genomföra nästa nationella utbildningsdagar den 25-26 oktober 2018.

Temat för i år är: ”Vård och rehabilitering vid hjärtsvikt – Vilka är möjligheterna?”

Programmet bjuder på föredrag om nutid och framtid inom medicin och teknik vid hjärtsvikt, vård och rehabilitering. Fokus blir på träning, levnadsvanor och även på möjligheter till frihet och glädje både för oss själva som professionella och för människor med diagnosen hjärtsvikt och deras närstående.


Ni är alla välkomna att höra av er till någon av oss i gruppen med önskemål om föredrag och teman.


Genomförda utbildningsdagar

Nationella utbildningsdagarna genomfördes senast 20-21 oktober 2016 i Folkes, Huddinge centrum, Stockholm. Temat var:”OKEJ med samarbete vid hjärtsvikt” (Omtanke, Kompetens, Effektivitet och Jämställdhet) och var konstruerat som ett kvalitetsomdöme av en patient med positiva erfarenheter av personcentrerad vård på SU/Östra sjukhuset i Göteborg. Patienten lyfte särskilt fram betydelsen av samarbete med oss professionella, som en förutsättning för en bra vård och att kunna vara delaktig. Med inspiration av temat kom programmet att omfatta föredrag om aktuell medicinsk vård, RiksSvikt, personcentrerad vård i team med patienter på hjärtavdelning och i samtal på distans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesroller vid hjärtsvikt. Nytt för i år var praktiska övningar i workshops, nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv. Programmet innehöll även föredrag med fokus på egenvård och multiprofessionella team i hemmet, optimerad vårdkedja med innovativa samarbeten såväl inne på sjukhus, som i transitionen ut till hemmet via primärvården. Presentationer finns tillgängliga under rubriken "Arbetsgrupper" och längst ner under fliken "rapporter från utbildningsdagar".

Utbildningsdagarna 2014 hade temat – ”Hopp och tillit hela vägen vid hjärtsvikt”. Programmet innehöll en intressant bredd från senaste nytt inom medicin, viritual reality and internet in heart failure care, fysisk träning, palliativ vård, psykologi och existentiell hälsa med fokus på att utveckla teamarbetet och vården vid hjärtsvikt.

År 2013 medverkade sviktgruppen vid VIC:s gemensamma konferensen State of the Heart i Malmö. I vår session om svikt kan ni hitta föredrag om aktuella medicinsk vård vid hjärtsvikt, nya guidelines, ultrafiltration som alternativ vid avancerad hjärtsvikt, kognition, observationer och tester vid svikt. HOPP-projektet (Hjärtsvikt och palliativa programmet) med rapport om effekter och erfarenheter från integrerad specialiserad hemsjukvård i multidisiplinära team.


Temat för utbildningsdagarna i Stockholm 2012 var – ”Gott och blandat vid hjärtsvikt” och bjöd på en blandning av föredrag om senaste nytt från guidelines och kardiomyopatier, person-centrerad vård till nytta och nöje, e-hälsa, teamarbeten med hjärtsvikts patienter på den palliativa enheten i Danderyd, mindfulness, det nya palliativa nationella vårdprogrammet, avancerad hemsjukvård (AHIS) Långbro park, FAR och sjukgymnastens roll vid svårt sjuka hjärtsviktspatienter i HOPP-projektet, Devicebehandling och fysisk träning och som avslutning egenvård och järn vid hjärtsvikt.


Under åren 2009, 2010 och 2011 var hjärtsviktsgruppens nationella utbildningsdagarna förlagda i Göteborg med teman som: ”Det tvärprofessionella teamet, existentiella aspekter och palliativ vård vid hjärtsvikt”; ”Att främja hälsa vid kronisk hjärtsvikt – är det möjligt”; ”Att leva med hjärtsvikt –hur finner man balans i tillvaron”. Det första temat med bl.a. präst och psykolog, det andra med patienter inbjudna till samtal och det sistnämnda temat med egna balansövningar och skärgårdkryss.


Medlemmar i arbetsgruppen

Jonna Norman är leg. sjuksköterska med specialkompetens inom hjärtsvikt och klinisk forskning, med inriktning på symtomlindring, hälsa och personcentrerad vård vid hjärtsvikt. Hon är klinisk doktorand och diplomerad Steg 2 instruktör i träning i medveten närvaro (Här & Nu-programmet). Avhandlingsprojektet utvärderar effekter av en mindfulness-baserad intervention (MBI) vid hjärtsvikt. Publicerad artikel kan hämtas här: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1474515117715843

Jonna har mer än 30 års erfarenhet av arbete med människor med hjärt- och kärlsjukdom, hjärtsvikt och deras närstående. Hon kombinerar sedan 2016 forskarutbildning vid Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet, med kliniskt arbete på 357, SU/Östra sjukhuset en hjärtavdelning med akut- och eftervård, personcentrerade förhållningssätt och proaktiva samarbeten i team.

Alicja Arasimowicz är leg. sjuksköterska och vidareutbildad hjärtsviktssjuksköterska med långvarig erfarenhet inom hjärtsviktsvården. Hon var med och startade avdelningsnära sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning. Hon arbetar med hjärtsviktspatienter både på avdelningen och på hjärtsviktsmottagningen i Malmö. Alicja är även som VIC representant från hjärtsviktsgruppen med i RiksSvikts styrgrupp.

Eva Ruberg är leg. arbetsterapeut, arbetar kliniskt inom hjärtintensivvård (HIA) och medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA), Sahlgrenska universitetsjukhuset, Göteborg, med intresse och specialområde kronisk hjärtsvikt. Eva har startat upp ett nationellt nätverk med arbetsterapeuter som arbetar kliniskt med hjärtsviktspatienter.

Helena Sköldbäck är leg sjukgymnast och arbetar kliniskt inom hjärtrehabilitering vid Länssjukhuset i Jönköping.

Verksamhetsberättelser

Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015

Kontaktuppgifter till hjärtsviktsgruppens medlemmar

Jonna Norman (sammankallande)
Sjuksköterska och klinisk doktorand
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, SA, Göteborgs universitet/
Avdelning 357, hjärtintensivvårdsavdelning med eftervård och rehabilitering
CK Plan 7, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)/ Östra sjukhuset,
416 85 Göteborg
E-post: jonna.t.norman@gmail.com
Alt: jonna.norman@vgregion.se
Mobil: 073-530 97 07

Alicja Arasimowicz
Sjuksköterska
Hjärtavdelningen/Hjärtsviktsmottagningen
Skånes universitetsjukhus Malmö
205 01 Malmö
E-post: alicja.arasimowicz@gmail.com
Telefon: 040-338 505

Eva Ruberg
Arbetsterapeut
Verksamhet Arbetsterapi & Fysioterapi
Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU/S
413 45 Göteborg
E-post: eva.ruberg@vgregion,se
Telefon: 031-342 42 24, Arb.exp. 27077

Helena Sköldbäck
Sjukgymnast
Rehabiliteringscentrum 2
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
E-post: helena.skoldback@rjl.se
Telefon: 010-2426910