Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Årets Posterpresentationer

Årets digitala postrarna kommer att rulla under hela veckan och varje poster kommer att presenteras under en modererad postersession. Det kommer att vara 2 parallella sessioner under varje förmiddag och eftermiddag. 

För dig som ska presentera en poster, skicka in din digitala poster via länken till dropboxen här nedan. Postern måste skickas in som en PDF senast den 11/9. Efter den 11/9 kan vi inte garantera att din digitala poster publiceras under veckan. 

OBS!
Namnge postern såhär:
Vilken dag, Vilken session, tid, efternamn (Punkter emellan)
Exempel:  Onsdag.Session1.09.10.Svensson

https://www.dropbox.com/request/Vhc1TOuUud6lrPGrHVAd

Obs! det kan ske uppdateringar/justeringar i schemat nedan. 


Onsdag 20 september


Förmiddag kl. 10:10-10:40

SESSION 1 - Lokal Rist
10:10-10:145697-A-2302Ålder och ASA-klass påverkan på̊ 30-dagarsmortalitet vid svensk dagkirurgi, över en 7- årsperiod – en nationell Svensk Perioperativt Register-baserad studie.Claes Frostell
10:15-10:196166-A-2302Samstämmighet i bedömning av sväljfunktion efter extubation mätt med screeninginstrumentet The Gugging Swallowing Screen- GUSS IVA
Linda Nymark
10:20-10:246248-A-2302Följsamhet till riktlinjer för postoperativ smärtlindring med utgångspunkt hos individenKarin Cleaver
10:25-10:296338-A-2302Den unika svenska intensivvårdsprovbanken SweCrit i kombination med kliniska databaser och artificiell intelligens ger stora möjligheterAttila Frigyesi
10:30-10:346265-A-2302KAN VÄRME ÖKA PERFUSIONSINDEX OCH GE EN MER TILLFÖRLITLIG MÄTNING MED PULSOXIMETER?Natalie Karlsson & Felicia Olsson Lindstrand
10:35-10:396268-A-2302Höga syrgasnivåer efter hjärtstopp är associerat med sämre överlevnadAkil Awad

SESSION 2 - Utanför Peterson Berger salen
10:10-10:146269-A-2302Protocol for multimodal analgesia for patients undergoing hepatic resection.Sana Asif
10:15-10:196290-A-2302Kommunikation i teamet, och med patient och närstående – ett förbättringsarbeteIng-Marie Larsson
10:20-10:246291-A-2302Kompetensmodell för specialistsjuksköterskor inom intensivvård – ett förbättringsarbeteEwa Wallin
10:25-10:296335-A-2302Ankomstnivåer av neurofilament i blod är en oberoende prognostisk faktor för ettårsöverlevnad vid intensivvårdskrävande Covid-19Theodor Sievert
10:30-10:346323-A-2302VAST-A. Pilot. VAsopressin and STeroids in addition to Adrenaline in cardiac arrestSune Forsberg
10:35-10:396321-A-2302VAST-A consent. VAsopressin and STeroids in addition to Adrenaline in cardiac arrestSune ForsbergEftermiddag kl. 15:00-15:30
SESSION 3 - Lokal Rist
15:00-15:046322-A-2302Blinda lär varandra se - Peer Learning vid introduktion av nya ST-läkareViktor Patzauer
15:05-15:096310-A-2302Överlevnad efter intensivvård för KOL-exacerbation hos patienter med respektive utan långtids oxygenbehandling: en nationell kohortstudieHelena Nyström
15:10-15:146325-A-2302Chefsnärvaro, förutsägbart schema och förbättrad inskolning hade gjort arbetet på Covid -IVA lättareFanny Engqvist
15:15-15:196347-A-2302
Nudging Opioid Use in Anesthesia and Postoperative Pain Management: A Scoping Review
Salwan Diwan
15:20-15:246350-A-2302
Vad har du för val med vetskapen om att barnet inte kan andas?!”: Adaptation till föräldraskap för föräldrar till barn som erhållit trakeostomi
Ellinor Rydhamn Ledin
15:25-15:296425-A-2302Vårdchefers uppfattning om förutsättning för omvårdnad, utbildning och resurser på intensivvårdsavdelningar i Sverige.Eva Åkerman

SESSION 4 - Utanför Peterson Berger salen
15:00-15:046334-A-2302Förbättrad funktionell återhämtning och hälsorelaterad livskvalitet mellan 3 och 12 månader hos IVA-vårdade COVID-19 patienterIngrid Didriksson
15:05-15:096336-A-2302Ökade plasma-kalprotektinnivåer är associerat med 90-dagarsmortalitet och sämre funktionell återhämtning hos intensivvårdade COVID-19 patienter  Ingrid Didriksson
15:10-15:146536-A-2302Airway device prototype for procedural sedation enables adequate capnography monitoring  during high-dose supply of oxygenMagnus Ljungvall
15:15-15:196249-A-2302Närståendes upplevelser av besöksrestriktioner på IVA under COVID-19Maria Isaksson
15:20-15:246420-A-2302Psykisk ohälsa och fatigue vid 3 & 12 månader efter kritisk COVID-19Ingrid Didriksson
15:25-15:296346-A-2302Hyaluronan och långvariga hälsoeffekter av covid-19Alicia Edin


Torsdag 21 september


Förmiddag kl. 10:10-10:40
SESSION 5 - Lokal Rist
10:10-10:146329-A-2302
Högflödesbehandling tillsammans med talventil vid urträning ur ventilator och trakeostomi
Jenny Petersson
10:15-10:196365-A-2302
Resultatet av interprofessionell intensivvårdsrehabilitering av svår SARS-CoV-2 (COVID-19) vid en specialistklinik för långvarig kritisk sjukdom
Jenny Petersson
10:20-10:246353-A-2302Upplevelsen av trygghet perioperativt: En begreppsanalysFanny Larsson
10:25-10:296357-A-2302
Intrapulmonary shunt and alveolar dead space in a cohort of patients with acute COVID-19 pneumonitis and early recovery.
Piotr Harbut
10:30-10:346355-A-2302Musikintervention till vuxna intensivvårdspatienter – en Health Technology Assessment rapportMia Hylén

SESSION 6 - Utanför Peterson Berger salen
10:10-10:146582-A-2302Jämförelse mellan patientkontrollerad sedering och sedering given av anestesipersonal - en systematisk litteraturöversiktJonas Nyberg
10:15-10:196364-A-2302Palonosetron som profylax mot illamående och kräkning efter utskrivning. En prospektiv, randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad läkemedelsstudie i dagkirurgiskt flöde.Antonio Moraitis
10:20-10:246367-A-2302Förekomst och konsekvens av hyperlaktemi efter pankreaskirurgiJonathan Grip
10:25-10:296378-A-2302
Hur fungerar epiduralanestesi (EDA) som postoperativ smärtlindring i praktiken?
Edit Herczeghne
10:30-10:346583-A-2302
Återinläggning på IVA
Ludvig Niklasson & Andreas HellmarkEftermiddag kl. 15:45-16:15
SESSION 7 - Lokal Rist
15:45-15:496535-A-2302New airway device prototype facilitates spontaneous ventilation in moderately-to-deeply sedated voluntary study participantsMagnus Ljungvall
15:50-15:546542-A-2302New airway device prototype improves upper airway patency  during target-controlled induction of propofol sedation in spontaneously breathing study participantsMagnus Ljungvall
15:55-15:596401-A-2302Speaking aloud compared with positive expiratory pressure therapy on oxygen saturation after abdominal surgery: A randomized controlled trial.Erik Holmgren
16:00-16:046402-A-2302Tätare operationskläder ger flerfaldigt renare luft i operationsrum. Introduktion av ny teknik för realtidsmätning av luftburna fluorescerande biopartiklar som mått på bakterieförekomst.  Lise-Lott Larsson
16:05-16:096404-A-2302Realtidsövervakning av fluorescerande biopartiklar ett alternativ till traditionella CFU mätningar som mått på luftkvalitet i operationsrumLise-Lott Larsson
16:10-16:146415-A-2302Mesenkymal stromacellsinfusion under extrakorporal membranoxygenering, en preklinisk säkerhetsstudieBernhard Holzgraefe

SESSION 8 - Utanför Peterson Berger salen
15:45-15:496434-A-2302Den livsviktiga vilan – En enkätstudie om patientvilan inom intensivvårdGunilla Björling
15:50-15:546423-A-2302Prehospital luftvägsalgoritmAnton Modée Borgström
15:55-15:596330-A-2302Surgical Outcome Risk Tool (SORT) för att förutsäga 30 dagars postoperativ mortalitet i en blandad svensk kirurgisk population. En extern valideringsstudie.Manne Holm
16:00-16:046426-A-2302Utvärdering av PICC-line och subkutan venport för cytostatikabehandling hos kvinnor med primär bröstcancer – En randomiserad kontrollerad studie.Gunilla Björling
16:05-16:096428-A-2302Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och syn på kompetensutveckling – En kvalitativ intervjustudieElla Byström & Emmy Nordlund
16:10-16:146537-A-2302Quantitative and qualitative evaluation of pain in postoperative patientsAnna Sellgren Engskov


Fredag 22 september


Förmiddag kl. 10:10-10:40
SESSION 9 - Lokal Rist
10:10-10:146424-A-2302Tidig upptäckt av allvarlig vårdrelaterad infektionSebastian Geijer
10:14-10:186416-A-2302Prediktion av överlevnad vid intensivvård med artificiell intelligensTobias Siöland
10:18-10:226437-A-2302Robust förutsägelse av intraoperativ hypotension baserad på artificiell intelligensHåkan Björne
10:22-10:266441-A-2302Hyperbar oxygenbehandling är associerat med minskad Mortalitet hos Sepsispatienter med Nekrotiserande mjukdelsinfektion; resultat från ett stort register i USAAnders Kjellberg
10:26-10:306442-A-2302Preoperativ anemi och postoperativa komplikationerMax Ekberg
10:30-10:346398-A-2302Sambandet mellan central venkateter inläggningslokal och risk för kateterrelaterad infektionYousif Saeed

SESSION 10 - Utanför Peterson Berger salen
10:10-10:146394-A-2302
Dokumentation av tryckskadeprevention för patienter som vårdas på Intensivvårdsavdelning
Silvana Alvina Urzua
10:15-10:196433-A-2302Behov av ett Nationellt Kunskapsstöd inom organdonation i Sverige?Emilie Gripewall
10:20-10:246362-A-2302Protokoll för extern validering av prediktionsmodell för problem efter intensivvård (PREPICS): en multicenterkohortstudieAnna SchandL
10:25-10:296345-A-2302Dags för anestesiologen att åter ta initiativet kring smärtbehandling?Johan Hambraeus