Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 


ST-Kurser under Röntgenveckan 2018 

Anmäl dig här

 För alla kurser gäller:

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav kommer att utges efter fullbordad kurs.

Anmälan är bindande. Man kan bara anmäla sig till en kurs, men stå på reservplats till en annan. Maila i så fall önskemål om detta till rontgenveckan2018@gmail.com.

Närvaro på kurs är obligatoriskt efter anmälan. Vid frånvaro utan tidigare avanmälan eller sjukanmälan debiteras hemmakliniken med 5000 kr.

Alla frågor om kurserna ställs till respektive kursledare.


Tisdag 18/9, 08:30 - 12:15

Basal kurs i ultraljudsvägledda punktioner

Sara Sehlstedt, Röntgenavdelningen, Östersunds Sjukhus
Tryggve Eriksson, Mammografiavdelningen. Östersunds Sjukhus 

Kontakt: Sara Sehlstedt, sara.sehlstedt@regionjh.se 

Uppfyller delmål: Del av delmål 2,3,7,8 och 12 enligt målbeskrivning 2008. Del av delmål c6, c7,c11 enligt målbeskrivning 2015.

Kursmål: Att ge ST-läkaren en basal introduktion med både teoretiska och praktiska kunskaper i de vanligaste förekommande ultraljudsvägledda punktionerna som utföres på en Röntgenavdelning. De praktiska övningarna på eftermiddagen syftar både till att ST-läkaren ska träna sin punktionsteknik på preparat, men allra viktigast är att man lär sig ett sätt att öva på – som sedan kan upprepas på hemmaplan, med befintlig utrustning hemmavid.

Målgrupp: ST-läkare i radiologi. Max 24 kursdeltagare. Plats för ytterligare 9 åhörare under förmiddagen. Kursintyg utges inte för dessa.

Kursinnehåll: Genomgång av när, var och hur vi sticker i patienter på ultraljudslabb.  Alltifrån förberedelser och patientinformation, till principer om hur olika punktioner kan genomföras, samt hur olika prover ska tillvaratas för bästa utbyte för PAD.  Hur tränar du upp din egen punktionsteknik?  Vi får förhoppningsvis också besök av flera firmarepresentanter, vilket betyder en stor utställning av olika nålar och katetrar som vi går igenom tillsammans, det här är en prylsport!  Praktiska övningar sker med hjälp av inlånade ultraljudsmaskiner och olika preparat vi sticker i, vanligen älglever samt specialtillverkade geleklumpar. test

Kortfattat schema: Katedrala föreläsningar under förmiddagen : Generella principer vid invasiva ingrepp, mellannålsbiopsi i solida organ med fast vinkel, frihandspunktion och finnålsteknik, olika typer av bröstpunktioner, samt dränageinläggning med ultraljudsteknik.  Under eftermiddagen är det praktiska övningar på preparat. Under handledning i smågrupper på tre stationer tränas; mellannål på fast vinkel/solida organ, frihandsteknik med finnål samt dränageinläggning på onestepteknik samt över ledare.  Även utstryksteknik på mikroskopiglas övas.Tisdag 18/9, 13.30-17:15

Akut thoraxradiologi - allt du behöver veta för att patienten (och du) ska överleva jouren! 

Elin Bacsovics Brolin Capio S:t Göran Radiologi AB, Stockholm
Tomas Bjerner BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Caroline Berntsson Röntgenkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 

Kontakt: Caroline Berntsson, caroline.berntsson@vgregion.se

Uppfyller delmål: 2008; Del av delmål 1-3 samt 5 och 7. 2015; Del av delmål c1-2 samt c5 och c10

Kursmål: Kunskap om diagnostiskt panorama för en jourhavande radiolog

Målgrupp och kursinnehåll: Interaktiv kurs som riktar sig i första hand till dig som är i ditt första eller andra år på ST och som ännu inte börjat eller nyligen börjat gå jour. Baserat på fall kommer vi gå igenom det diagnostiska panoramat inom thoraxområdet som är relevant för en jourhavande radiolog på alla vårdnivåer. Kursen är problembaserad. Max 33 kursdeltagare

Kortfattat schema:
Block 1 och 2
Paus
Block 3 och 4
Test

Föreläsare: Kursledningen samt Mårten Sandstedt, Anna Nyström, Åse JohnssonOnsdag 19/9, 08:30-12:15

Akut barnradiologi

Ulla Ullberg, Funktionsområde Barnradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge
Kontakt: Ulla Ullberg, ulla.ullberg@sll.se


Uppfyller delmål: Del av delmål c10 enligt Målbeskrivning 2015; del av delmål 12 enligt Målbeskrivning 2008

Kursmål: Att kursdeltagaren ska få en överblick över den viktigaste akuta diagnostiken av barn och kunna handlägga den som primärjour. 

Målgrupp: ST-läkare i radiologi under alla skeden av specialistutbildningen. I mån av plats även specialistkompetenta radiologer.

Kursinnehåll (max 1000 tecken):

Ett koncentrat av det viktigaste inom akut radiologi som är specifikt för barn. Detta omfattar normal utveckling såväl som de särskilda sjukdomstillstånd och skador som specifikt drabbar barn, val av undersökningsmodalitet och vilken information remittenten behöver få. Tonvikten ligger på de allra yngsta inklusive prematura barn, där diagnostiken skiljer sig mest från den för vuxna.  

Kursen består av föreläsningar, med utrymme för frågor om:

                   Skelettets normala utveckling. Särskilda frakturtyper och skelettförändringar hos barn.
                   Neonatala lungor, normala och vid patologiska tillstånd hos prematura resp fullgångna nyfödda.
                   Akut buk hos små barn. Medfödda anomalier och tidigt uppträdande andra viktiga akuta tillstånd.
                   Barntrauma från topp till tå. Halsryggens normala utveckling resp skador. Thorax- och bukskador.Rekommenderade förberedelser: Läs gärna igenom Lane F Donnelly: Fundamentals of Pediatric Radiology, Elsevier 2016, före kursen.

Kortfattat schema:
Föreläsningar, med utrymme för frågor från auditoriet

08:30 - 09:15 Akut barnskelett
09:15 - 10:00 Neonatala lungor
10:45 - 11:30 Akut buk hos små barn
11:30 - 12:15 Barntrauma

Föreläsare: Eva Penno, Jacob Strömgren och Mattias Jönsson


Intyg om genomförd utbildningsaktivitet ochuppfyllda kompetenskrav kommer att utges efter fullbordad kurs.


Onsdag 19/9, 13:30-17:15

Kontrastmedel, uppdatering och vardagskunskap

Per Liss, Uppsala
Torkel Brismar, Huddinge
Peter Leander, Malmö

Kontakt: Peter Leander, peter.leander@med.lu.se


Uppfyller delmål Del av delmål b3, Läkemedel, enligt målbeskrivning 2015. Del av delmål 2, enligt ´målbeskrivning 2008

Kursmål Att få kunskap om kontrastmedel både vad gäller användning, effektivitet som risker förenat med användning av kontrastmedel. Vid varje kurs tas aktuella ämnen upp som avspeglar de senaste nationella och internationella rönen.

Målgrupp För kursen ST-läkare men målgruppen är för övrigt bred och kursen inbjuder till diskussion mellan röntgensköterskor och läkare när det gäller dagliga frågor om kontrastmedel.

Kursinnehåll Kurs i kontrastmedel är återkommande på Röntgenveckan och tar upp aktuella frågor inom kontrastmedelsområdet och visar på de rekommendationer som SFMRs kontrastmedelsgrupp har publicerat på föreningens hemsida.

Rekommenderade förberedelser Inga

Kortfattat schema Schemat kommer att publiceras längre fram, men kursen är uppdelad i ett första block för MR-kontrastmedel och i ett andra block för RöntgenkontrastmedelOnsdag 19/9, 08:30-17:15 

Bröstradiologi


Karin Leifland, Bilddiagnostik & Onkologi, Södersjukhuset, Stockholm
Svensk Förening för Bröstradiologi (SFBR)

Kontakt: Karin Leifland, karin.horstmann-leifland@sll.se

Uppfyller delmål: En endags-kurs under Röntgenveckan. I övrigt täcks delmålen genom 2–6 veckor lång placering på bröstradiologisk avdelning och litteraturstudier.

Kursmål: Introduktion till radiologisk bröstdiagnostik

Målgrupp: ST-läkare inom radiologi.

Kursinnehåll: Introduktion till Bröstradiologi; Screening och Klinisk verksamhet.
Mammografi, ultraljud, MR, nålbiopsier. Multidisciplinära konferenser, samarbete med kirurgi, onkologi och cytopatologi.

Rekommenderade förberedelser: -

Kortfattat schema: En ”ST-dag” under Röntgenveckan, cirka kl 8 – 16, med introduktion till bröstradiologisk diagnostik och samarbetet inom bröstverksamheten. Onsdag 19/9, 08:30-17:15  

MRT av leder 


Björn Lundin, Bild och Funktion, Skånes universitetssjukhus, Lund
Kontakt: Björn Lundin, bjorn.lundin@skane.se

Uppfyller delmål: Del av delmål c1, c2, c3 och c8 enligt målbeskrivning 2008. Del av delmål 1, 2, 3, 4, 5, 9 och 12 enligt målbeskrivning 2015.

Kursmål: Kunskap om MR-diagnostik av de större lederna.

Målgrupp: ST-läkare i radiologi. Max 30 deltagare.

Kursinnehåll: 8 föreläsningstimmar. Föreläsare Björn Lundin (BL), Mats Geijer (MG), Adel Shalabi (AS).

Förberedelser: Rekommenderad läsning: 

Sanders & Miller 2005 A systematic approach to magnetic resonance imaging interpretation of sports injuries of the knee. American Journal of Sports Medicine.

Sanders & Miller 2005 A systematic approach to magnetic resonance imaging interpretation of sports medicine injuries of the shoulder. American Journal of Sports Medicine.

Kortfattat schema:

1) Välkommen/Allmänt om MR leder/MR axel (BL)
2) MR Armbåge/MR Handled/MR Knä (MG)
3) MR Fotled/MR Fot (AS)
4) MR Höfter Torsdag 19/9, 08:30-17:15

Hybrid imaging


Anders Sundin, BFC/Röntgen, Uppsala
Svensk Förening för Nuklearmedicin

Kontakt: Anders Sundin, Anders.Sundin@radiol.uu.se

Delmål
Behärska/ha kunskap om:
 fördelar och nackdelar med olika modaliteter
 undersökningsresultatens betydelse och deras påverkan på vidare handläggning
 metodernas styrkor och svagheter
 hur undersökningsresultat och terapi kan påverka den medicinska handläggningen
 fysikaliska och tekniska principer för SPECT och PET

Målgrupp: ST-läkare i radiologi. Max antal deltagare 33.

Kortfattat schema

Förmiddag
 45 min Gustav Widar - Kamerafysik SPECT & PET
 45 min Håkan Geijer - SPECT/CT kliniska applikationer  
 45 min Anders Sundin - PET/CT Lungcancer
 45 min Katrine Riklund - PET/CT Colorektal cancer och lymfom
Lunch
Eftermiddag
 45 min Peter Gjertsson - PET/CT Melanom
 45 min Peter Gjertsson - PET/CT Head Neck
 45 min Torsten Danfors – PET/CT & SPECT/CT Neurologiska sjukdomar
 45 min Jens Sörensen – PET/CT Icke onkologiska applikationer